12 Εταιρείες με Φορέα Αρωγό την ΕΒΕΤΑΜ

Φορείς

O ΣΣΚ e-CoDOMH «Συστάδα καινοτομίας για αειφόρες κατασκευές, κτίρια και υποδομές», με φορέα αρωγό την ΕΒΕΤΑΜ, αρχικά μέλη 17 καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου και επιστημονική υποστήριξη από Ερευνητικούς Οργανισμούς, έχει ως όραμα την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας στον ελληνικό κλάδο των δομικών υλικών και των κατασκευών και την συνακόλουθη επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Φορέας Αρωγός: Ε.ΒΕ.ΤΑΜ.
Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., είναι το ελληνικό πολυκλαδικό πολυτεχνολογικό κέντρο εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης. Επίσης, η ΕΒΕΤΑΜ είναι ο μοναδικός Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης με δικά του εργαστήρια μετρήσεων και αναλύσεων υλικών και προϊόντων, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα προσφοράς εξειδικευμένων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων και λειτουργεί ως ο Ελληνικός Φορέας Τεχνικής Αξιολόγησης (ΦΕΚ 4667 /8.10.2021) για την έκδοση Ευρωπαϊκών Τεχνικών Αξιολογήσεων για νέα καινοτόμα δομικά προϊόντα, που δεν καλύπτονται πλήρως από υπάρχοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας e-CODOMH αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΒΕΤΑΜ, η οποία λειτουργεί ως Φορέας Αρωγός του υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, διοίκηση, δικτύωση και προβολή του και την εξέλιξη του σε ένα δυναμικό και αλληλοσυμπληρούμενο οικοσύστημα του κατασκευαστικού κλάδου επεκτεινόμενο σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας του (Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ»-1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός», Κωδ. έργου: ΣΣΚ e-CODOMH, ΓΓ1CL-0058353).
Prime laser Technology ABEE
Η Prime Laser Technology είναι μια παραγωγική ΜΜΕ, που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2006 με έδρα το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου και αρχική νομική μορφή της ΟΕ. Κύριος στόχος της PRIME είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και παραγωγή Απορροφητών ηλιακής ενέργειας και εναλλακτών θερμότητας για θέρμανση και ψύξη. Επίσης βασικός στόχος είναι η καινοτομία για τη Βελτιστοποίηση μεθόδων παραγωγής και την ανάπτυξη και το σχεδιασμό νέων προϊόντων. Επιπλέον η Prime laser tech προσφέρει συμβουλευτικές, μελετητικές και ερευνητικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και την παραγωγή ενεργειακών συστημάτων.
Fibran A.E.
Η ΦΙΜΠΡΑΝ παράγει μονωτικά υλικά εξηλασμένης πολυστερίνης, πετροβάμβακα και διογκωμένης πολυστερίνης για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία σε αστικές, βιομηχανικές, γεωργικές και ναυτικές εφαρμογές. Παράγει επίσης προϊόντα με βάση το γύψο για κατασκευές ξηράς δόμησης και εμπορεύεται μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών.
Nordia A.E. (marmoline)
Η NORDIA Marble είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με υψηλή γνώση και εξειδίκευση στην εμπορία όγκων, στην κοπή και επεξεργασία μαρμάρων, καθώς και στην εμπορία γρανιτών, χαλαζιακών επιφανειών και λοιπών συνθετικών υλικών.
ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ ΑΕΒΕ
Η παραγωγή και εμπορία έτοιμων κονιαμάτων με την επωνυμία Easymix αποτελεί το νέο αναπτυξιακό βήμα της εταιρείας ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που από το 1979 δραστηριοποιείται δυναμικά με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική καταξίωση στην παραγωγή και εμπορία δομικών πρώτων υλών και προϊόντα.
In.mat-Lab
Το in.mat-Lab στοχεύει σε μια πιο εμπεριστατωμένη και ακριβέστερη Ανάλυση Αξίας προς τον Πελάτη (VTCA), η οποία βασίζεται σε εργαστηριακά πρωτόκολλα προσανατολισμένα στην αγορά. Με αποτελέσματα επαληθευμένα σε βιομηχανική κλίμακα από τους πελάτες της, η
εταιρεία προσφέρει κρίσιμες πληροφορίες για την έξυπνη εξόρυξη και επιπλέον για στοχευμένα χαρακτηριστικά σχετικά με τα τελικά προϊόντα και τις εφαρμογές τους.
Ili-Con
Η ilicon με 20ετή πείρα είναι μια σύγχρονη εταιρεία μηχανικών και τεχνικών συμβούλων, που εργάζονται σε κάθε διάφανη πλευρά του κτιρίου, για να προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή αισθητική, ασφάλεια και παθητική πυροπροστασία. Οι ιδέες των πελατών μας – με τις όποιες προκλήσεις – μετατρέπονται σε απτή πραγματικότητα.
Tritoxo Project Management
Η Tritoxo Project Management είναι μια τεχνική εταιρεία που εξειδικεύεται σε Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά έργα Μηχανικού. Σκοπός της εταιρείας είναι να παρέχει ρεαλιστικές και αξιόπιστες καινοτόμες λύσεις, που αποσκοπούν στην βελτίωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στα πλαίσια μιας αξιοβίωτης ανάπτυξης.
DOMECON Engineering and Consulting
Η Domecon engineering and consulting είναι μια εταιρία συμβούλων μηχανικών που ασχολείται με όλες τις πτυχές ενός κατασκευαστικού έργου, από την αδειοδότηση, τη μελέτη και επίβλεψη, έως τη μελέτη εφαρμογής και τον έλεγχο ποιότητας. Τα δύο τελευταία αποτελούν και την εξειδίκευση της εταιρίας, αφού αποτελούν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ
Η Τεχνική Ανάπτυξη ΑΤΕΒΕ είναι μια τεχνική εταιρεία με περισσότερα από 20 έτη εμπειρίας, με έδρα στην Κοζάνη. Από την ίδρυσή της έως σήμερα δραστηριοποιείται σε ποικίλους τομείς τεχνικών έργων όπως η Κατασκευή Έργων Υποδομής, Οικοδομικών και Βιομηχανικών Έργων, Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. Στους τομείς κατασκευής και μελέτης – κατασκευής δημοσίων έργων το εργοληπτικό πτυχίο της είναι 5ης τάξης. Στον ιδιωτικό τομέα αναλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή κτιριακών έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας.
Core Innovation
H ΚΟΡ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. (CORE) συγκεντρώνει σημαντική παρουσία σε εφαρμογές Βιομηχανίας 4.0 που ανάγεται στην συσσωρευμένη επιμέρους επαγγελματική εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της και πιστοποιείται από την επιτυχημένη εταιρική σχέση που έχει συνάψει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Horizon 2020 ZBre4k (Zero Unexpected Breakdowns).
Seven Sigma P.C.
H Seven Sigma είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με βασικό άξονα την καινοτομία. Αποτυπώνοντας τις κυρίαρχες τάσεις της αγοράς και της τεχνολογίας, υποστηρίζει τους πελάτες της στο σχεδιασμό και στην οικοδόμηση το μέλλοντος της επιχείρησής τους, προτού οι εξελίξεις τούς ξεπεράσουν. Με βάση τις δοκιμασμένες μεθόδους και την άρτια τεχνογνωσία που κατέχει, συνεργάζεται με οργανισμούς για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ενδυνάμωση της καινοτομικής τους ικανότητας, η οποία και θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους.
NanoPhos A.E.
Ιδρύθηκε το 2005, στο Λαύριο Αττικής, ενώ το 2008, βραβεύτηκε για την καινοτομία των προϊόντων της από τον Μπιλ Γκέιτς, και απέσπασε το 1ο βραβείο καινοτομίας στην έκθεση 100% Detail του Λονδίνου και στα βραβεία Made in Greece. Η εταιρεία στοχεύει στην διάδοση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας μέσα από την ποιότητα, την κατοχύρωση σημάτων και τα δίκτυα διανομών για να προσφέρει λειτουργικά υλικά στους τομείς της δόμησης, της ναυτιλίας, της βιομηχανίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.